• نام هتل
 • Consul Hotel Baku
 • دو تخته
 • 1,730,000 تومان + 180 دلار
 • یک تخته
 • 1,730,000 تومان + 286 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,730,000 تومان + 150 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,730,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Azalea Hotel Baku
 • دو تخته
 • 1,730,000 تومان + 180 دلار
 • یک تخته
 • 1,730,000 تومان + 286 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,730,000 تومان + 150 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,730,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • QafqaZ Park Hotel
 • دو تخته
 • 1,730,000 تومان + 226 دلار
 • یک تخته
 • 1,730,000 تومان + 341 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,730,000 تومان + 185 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,730,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Azcot Baku Hotel
 • دو تخته
 • 1,730,000 تومان + 250 دلار
 • یک تخته
 • 1,730,000 تومان + 425 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,730,000 تومان + 185 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,730,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Af Hotel
 • دو تخته
 • 1,730,000 تومان + 250 دلار
 • یک تخته
 • 1,730,000 تومان + 425 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,730,000 تومان + 185 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,730,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • The Empire Hotel
 • دو تخته
 • 1,730,000 تومان + 250 دلار
 • یک تخته
 • 1,730,000 تومان + 425 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,730,000 تومان + 185 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,730,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Central Park Hotel
 • دو تخته
 • 1,730,000 تومان + 255 دلار
 • یک تخته
 • 1,730,000 تومان + 430 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,730,000 تومان + 195 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,730,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Ganjali Plaza Hotel
 • دو تخته
 • 1,730,000 تومان + 255 دلار
 • یک تخته
 • 1,730,000 تومان + 430 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,730,000 تومان + 195 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,730,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Riviera Hotel
 • دو تخته
 • 1,730,000 تومان + 270 دلار
 • یک تخته
 • 1,730,000 تومان + 465 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,730,000 تومان + 195 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,730,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Rich Hotel
 • دو تخته
 • 1,730,000 تومان + 270 دلار
 • یک تخته
 • 1,730,000 تومان + 465 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,730,000 تومان + 195 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,730,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Don Dar Hotel Baku
 • دو تخته
 • 1,730,000 تومان + 358 دلار
 • یک تخته
 • 1,730,000 تومان + 547 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,730,000 تومان + 200 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,730,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Qafqaz Baku City Hotel and Residences
 • دو تخته
 • 1,730,000 تومان + 358 دلار
 • یک تخته
 • 1,730,000 تومان + 547 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,730,000 تومان + 200 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,730,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Qafqaz Baku Sport hotel
 • دو تخته
 • 1,730,000 تومان + 358 دلار
 • یک تخته
 • 1,730,000 تومان + 547 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,730,000 تومان + 200 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,730,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Qafqaz Point Hotel
 • دو تخته
 • 1,730,000 تومان + 373 دلار
 • یک تخته
 • 1,730,000 تومان + 572 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,730,000 تومان + 220 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,730,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Grand Hotel Europe Baku
 • دو تخته
 • 1,730,000 تومان + 392 دلار
 • یک تخته
 • 1,730,000 تومان + 635 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,730,000 تومان + 285 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,730,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Shah Palace Hotel
 • دو تخته
 • 1,730,000 تومان + 395 دلار
 • یک تخته
 • 1,730,000 تومان + 670 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,730,000 تومان + 360 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,730,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Intourist Hotel Baku Autograph Collection
 • دو تخته
 • 1,730,000 تومان + 460 دلار
 • یک تخته
 • 1,730,000 تومان + 775 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,730,000 تومان + 430 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,730,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Pullman Baku
 • دو تخته
 • 1,730,000 تومان + 460 دلار
 • یک تخته
 • 1,730,000 تومان + 775 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,730,000 تومان + 430 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,730,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Boulevard Side Hotel Baku
 • دو تخته
 • 1,730,000 تومان + 495 دلار
 • یک تخته
 • 1,730,000 تومان + 810 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,730,000 تومان + 460 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,730,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Park Inn by Radisson Baku Hotel
 • دو تخته
 • 1,730,000 تومان + 495 دلار
 • یک تخته
 • 1,730,000 تومان + 810 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,730,000 تومان + 460 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,730,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Hyatt Regency Baku
 • دو تخته
 • 1,730,000 تومان + 515 دلار
 • یک تخته
 • 1,730,000 تومان + 870 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,730,000 تومان + 450 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,730,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Holiday Inn Baku
 • دو تخته
 • 1,730,000 تومان + 515 دلار
 • یک تخته
 • 1,730,000 تومان + 870 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,730,000 تومان + 450 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,730,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Bilgah Beach Hotel
 • دو تخته
 • 1,730,000 تومان + 652 دلار
 • یک تخته
 • 1,730,000 تومان + 1,090 دلار
 • کودک با تخت
 • ندارد
 • کودک بدون تخت
 • 1,730,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Fairmont Baku, Flame Towers
 • دو تخته
 • 1,730,000 تومان + 722 دلار
 • یک تخته
 • 1,730,000 تومان + 1,300 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,730,000 تومان + 570 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,730,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Hilton Baku
 • دو تخته
 • 1,730,000 تومان + 722 دلار
 • یک تخته
 • 1,730,000 تومان + 1,300 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,730,000 تومان + 570 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,730,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • JW Marriott Absheron Baku
 • دو تخته
 • 1,730,000 تومان + 795 دلار
 • یک تخته
 • 1,730,000 تومان + 1,410 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,730,000 تومان + 570 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,730,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Four Seasons Hotel Baku
 • دو تخته
 • 1,730,000 تومان + 1,080 دلار
 • یک تخته
 • 1,730,000 تومان + 2,120 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,730,000 تومان + 600 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,730,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات

اطلاعات تور

نوع سفر
هوایی
مدارک مورد نیاز
خدمات تور

بليط رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایر، 7 شب اقامت در هتل با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي ، گشت شهری ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی

توضیحات
1- پرواز بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد . 2- نرخ کودک زیر 2 سال 390 هزار تومان می باشد . 3-پرداخت 50 % وجه هنگام ثبت نام الزامی است. 4- صدور ویزا در فرودگاه و به قیمت 26 دلار می باشد که در زمان ورود از مسافر اخذ می گردد .
نام آژانس :
تلفن :
آدرس :