• نام هتل
 • Consul Hotel Baku
 • دو تخته
 • 1,590,000 تومان + 105 دلار
 • یک تخته
 • 1,590,000 تومان + 148 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,590,000 تومان + 90 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,590,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Azalea Hotel Baku
 • دو تخته
 • 1,590,000 تومان + 105 دلار
 • یک تخته
 • 1,590,000 تومان + 148 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,590,000 تومان + 90 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,590,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • QafqaZ Park Hotel
 • دو تخته
 • 1,590,000 تومان + 120 دلار
 • یک تخته
 • 1,590,000 تومان + 170 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,590,000 تومان + 95 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,590,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Azcot Baku Hotel
 • دو تخته
 • 1,590,000 تومان + 130 دلار
 • یک تخته
 • 1,590,000 تومان + 205 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,590,000 تومان + 100 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,590,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • ART Hotel Baku
 • دو تخته
 • 1,590,000 تومان + 130 دلار
 • یک تخته
 • 1,590,000 تومان + 205 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,590,000 تومان + 100 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,590,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • The Empire Hotel
 • دو تخته
 • 1,590,000 تومان + 130 دلار
 • یک تخته
 • 1,590,000 تومان + 205 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,590,000 تومان + 100 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,590,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Central Park Hotel
 • دو تخته
 • 1,590,000 تومان + 135 دلار
 • یک تخته
 • 1,590,000 تومان + 210 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,590,000 تومان + 105 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,590,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Ganjali Plaza Hotel
 • دو تخته
 • 1,590,000 تومان + 135 دلار
 • یک تخته
 • 1,590,000 تومان + 210 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,590,000 تومان + 105 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,590,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Riviera Hotel
 • دو تخته
 • 1,590,000 تومان + 138 دلار
 • یک تخته
 • 1,590,000 تومان + 225 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,590,000 تومان + 1,005 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,590,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Rich Hotel
 • دو تخته
 • 1,590,000 تومان + 138 دلار
 • یک تخته
 • 1,590,000 تومان + 225 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,590,000 تومان + 105 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,590,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Don Dar Hotel Baku
 • دو تخته
 • 1,590,000 تومان + 178 دلار
 • یک تخته
 • 1,590,000 تومان + 259 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,590,000 تومان + 110 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,590,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Qafqaz Baku City Hotel and Residences
 • دو تخته
 • 1,590,000 تومان + 178 دلار
 • یک تخته
 • 1,590,000 تومان + 259 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,590,000 تومان + 110 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,590,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Qafqaz Baku Sport hotel
 • دو تخته
 • 1,590,000 تومان + 178 دلار
 • یک تخته
 • 1,590,000 تومان + 259 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,590,000 تومان + 110 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,590,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Qafqaz Point Hotel
 • دو تخته
 • 1,590,000 تومان + 183 دلار
 • یک تخته
 • 1,590,000 تومان + 270 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,590,000 تومان + 120 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,590,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Grand Hotel Europe Baku
 • دو تخته
 • 1,590,000 تومان + 192 دلار
 • یک تخته
 • 1,590,000 تومان + 295 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,590,000 تومان + 145 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,590,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Shah Palace Hotel
 • دو تخته
 • 1,590,000 تومان + 195 دلار
 • یک تخته
 • 1,590,000 تومان + 310 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,590,000 تومان + 165 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,590,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Intourist Hotel Baku Autograph Collection
 • دو تخته
 • 1,590,000 تومان + 220 دلار
 • یک تخته
 • 1,590,000 تومان + 355 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,590,000 تومان + 215 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,590,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Pullman Baku
 • دو تخته
 • 1,590,000 تومان + 220 دلار
 • یک تخته
 • 1,590,000 تومان + 355 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,590,000 تومان + 215 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,590,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Boulevard Side Hotel Baku
 • دو تخته
 • 1,590,000 تومان + 235 دلار
 • یک تخته
 • 1,590,000 تومان + 370 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,590,000 تومان + 220 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,590,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Park Inn by Radisson Baku Hotel
 • دو تخته
 • 1,590,000 تومان + 235 دلار
 • یک تخته
 • 1,590,000 تومان + 370 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,590,000 تومان + 220 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,590,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Hyatt Regency Baku
 • دو تخته
 • 1,590,000 تومان + 243 دلار
 • یک تخته
 • 1,590,000 تومان + 394 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,590,000 تومان + 210 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,590,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Holiday Inn Baku
 • دو تخته
 • 1,590,000 تومان + 243 دلار
 • یک تخته
 • 1,590,000 تومان + 394 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,590,000 تومان + 210 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,590,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Bilgah Beach Hotel
 • دو تخته
 • 1,590,000 تومان + 305 دلار
 • یک تخته
 • 1,590,000 تومان + 490 دلار
 • کودک با تخت
 • ندارد
 • کودک بدون تخت
 • 1,590,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Fairmont Baku, Flame Towers
 • دو تخته
 • 1,590,000 تومان + 335 دلار
 • یک تخته
 • 1,590,000 تومان + 580 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,590,000 تومان + 265 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,590,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Hilton Baku
 • دو تخته
 • 1,590,000 تومان + 335 دلار
 • یک تخته
 • 1,590,000 تومان + 580 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,590,000 تومان + 265 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,590,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • JW Marriott Absheron Baku
 • دو تخته
 • 1,590,000 تومان + 362 دلار
 • یک تخته
 • 1,590,000 تومان + 625 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,590,000 تومان + 265 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,590,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Four Seasons Hotel Baku
 • دو تخته
 • 1,590,000 تومان + 485 دلار
 • یک تخته
 • 1,590,000 تومان + 930 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,590,000 تومان + 280 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,590,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات

اطلاعات تور

نوع سفر
هوایی
مدارک مورد نیاز
اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات تور

بليط رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایر، 3 شب اقامت در هتل با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي ، گشت شهری ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی

توضیحات
1- پرواز بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد . 2- نرخ کودک زیر 2 سال 390 هزار تومان می باشد . 3-پرداخت 50 % وجه هنگام ثبت نام الزامی است. 4- مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام كننده مي باشد و آژانس لاچین سیر هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد . 5- صدور ویزا در فرودگاه و به قیمت 26 دلار می باشد که در زمان ورود از مسافر اخذ می گردد .
نام آژانس : لاچین سیر
تلفن : 41664166 - 021
آدرس : شهرک غرب - میدان صنعت - خیابان فرحزادی - مجتمع تجاری شهرک غرب - طبقه 4 - واحد 24